banner page

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

και διακριτικό τίτλο  «MELLITUS CELIAC».

 

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία-Έδρα

          Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και διακριτικό τίτλο  «MELLITUS CELIAC», με έδρα την πόλη της Πρέβεζας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί

          Σκοποί του συλλόγου είναι:

  1. Η διεξαγωγή αγώνα για την αντιμετώπιση του νεανικού διαβήτη και της κοιλιοκάκης, με όλες τις μορφές και περιπτώσεις με τις οποίες είναι δυνατόν να εμφανιστούν αυτά.
  2. Η προαγωγή της έρευνας και της θεραπευτικής και κλινικής μεθοδολογίας και αγωγής για την εξάλειψη ή πλήρη έλεγχο ή μείωση των συνεπειών των ασθενειών.
  3. Η οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων για την πρόληψη, διάγνωση, καταπολέμηση των ασθενειών και των συνεπειών τους και η διαφώτιση των γονέων και των νέων.
  4. Η διατήρηση επαφής και ανάπτυξη στενής συνεργασίας με άλλους σχετικούς φορείς ή συλλόγους ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  5. Η διατήρηση επαφής και ανάπτυξη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα, πνευματικά ιδρύματα κλπ., με σκοπό την βελτίωση της υγείας, της περίθαλψης και γενικά της καλύτερης διαβίωσης των παθόντων.
  6. Η συνεργασία με κρατικούς φορείς για θέματα έρευνας, ίδρυσης νέων τμημάτων και κέντρων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής για την καταπολέμηση των συνεπειών του νεανικού διαβήτη και της κοιλιοκάκης, εναρμόνισης κοινής πολιτικής ασφαλιστικών φορέων για την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παροχή τυχόν επιδομάτων σε πάσχοντες.
  7. Η ηθική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη άπορων οικογενειών, μελών του συλλόγου, με παιδιά πάσχοντα, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών, κυρίως, δυνατοτήτων του συλλόγου.
  8. Η δραστηριοποίηση γενικά σε κάθε θέμα που αφορά πάσχοντα με ΣΔ1 και κοιλιοκάκη άτομα και τις οικογένειές τους.
  9. Η επιβράβευση ατόμων με σημαντικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους σκοπούς του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Μέλη (τακτικά-αρωγά)

Ως τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους: α)  άτομα που πάσχουν τα ίδια από νεανικό διαβήτη ή κοιλιοκάκη και β) οι γονείς, οι νόμιμοι κηδεμόνες και οι σύζυγοι των ανωτέρω πασχόντων ατόμων, οι οποίοι κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Πρέβεζας ή και σε όμορους Νομούς και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στο μητρώο τακτικών μελών.

         β) Ως αρωγά μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και εγγράφονται από το Δ.Σ. στο ειδικό μητρώο αρωγών μελών, συγγενείς και φίλοι που θέλουν να προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες στο Σύλλογο ή θέλουν να ενισχύσουν σπουδαία στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατοικούν στην περιφέρεια του Νομού Πρέβεζας ή σε όμορους Νομούς και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου .

Τα αρωγά μέλη έχουν γενικά τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη, έχουν δικαίωμα να μετέχουν και να εκφέρουν γνώμη στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, ωστόσο δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα διάφορα όργανα του Συλλόγου.

 

AΡΘΡΟ 4

Εγγραφή μελών

          Η εγγραφή νέου μέλους στο σύλλογο είναι ελεύθερη και γίνεται οποτεδήποτε, αρκεί το υποψήφιο νέο μέλος να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου και να καταβάλει την αντίστοιχη ετήσια συνδρομή του έτους εγγραφής. Το Δ.Σ αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του για την καταχώρηση του νέου μέλους στο μητρώο τακτικών μελών ή στο μητρώο αρωγών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Πόροι

Πόροι του συλλόγου είναι:

Α) Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

Β) Οι δημόσιες, κρατικές επιχορηγήσεις καθώς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων.

 Γ) Οι δωρεές και τα κληροδοτήματα.

Δ) Οι λαχειοφόρες αγορές και άλλα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο σκοπό του συλλόγου (διαγωνισμοί, χοροεσπερίδες κλπ) και γενικά κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία και δεν αντιβαίνει στο σκοπό του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαιώματα Μελών

          Τα τακτικά μέλη του συλλόγου δικαιούνται να συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου. Τα τακτικά μέλη του σωματείου αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου εφόσον έχουν εγγραφεί πριν την έναρξη των εκλογών και είναι ταμειακά εντάξει. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη μετά την έγκριση του καταστατικού εκλογή. Τα αρωγά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγουν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Υποχρεώσεις Μελών

          Τα μέλη του συλλόγου πρέπει υποχρεωτικά:

          Α) Να καταβάλλουν τις συνδρομές τους προς τον σύλλογο. Συγκεκριμένα τα μέλη υποχρεώνονται  στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής προς το σωματείο ποσού είκοσι ευρώ (20,00 €) και στην καταβολή των τυχόν εκτάκτων εισφορών που ορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Τα ανωτέρω ποσά είναι δυνατόν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

          Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής του μέλους επί τριετία, συνεπάγεται την διαγραφή αυτού, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση από τον Ταμία και παρέλευση απράκτου δεκαπενθήμερης προθεσμίας προς συμμόρφωση.

Β) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις δραστηριότητες του συλλόγου και να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Γ) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Αποχώρηση-Διαγραφή Μέλους

Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σύλλογο με δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το σύλλογο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν παραβαίνει το καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό. Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα του συλλόγου με απόδειξη, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της αποφάσεως διαγραφής. Αν γίνει προσφυγή η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του συλλόγου είναι:

 -Το Διοικητικό Συμβούλιο

-Η Ελεγκτική Επιτροπή

-Η Γενική Συνέλευση

 

ΑΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η διοίκηση του συλλόγου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη (τακτικά) και δύο (2) αναπληρωματικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του συλλόγου εφόσον για τα θέματα αυτά δεν είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια.

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του συλλόγου μπορούν να θέσουν μόνο τα τακτικά μέλη του συλλόγου, τα οποία κατά την υποβολή της υποψηφιότητας είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του κατ’απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο σύμβουλος που πλειοψήφισε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως,  η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

          Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν προσήλθε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Πριν όμως από την αναπλήρωσή του ειδοποιείται εγγράφως από τον πρόεδρο του Δ.Σ. για να παρευρεθεί στην πρώτη συνεδρίαση και να εκθέσει τους λόγους της απουσίας του. Το Δ.Σ. κρίνει κυριαρχικά περί του δικαιολογημένου ή όχι της απουσίας του.

          Κενές θέσεις του Δ.Σ. που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της θητείας του αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. Αν μετά την κλήση των αναπληρωματικών παραμείνουν κενές θέσεις τότε αυτές αναπληρώνονται με συμπληρωματικές εκλογές.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον το μήνα ή και συχνότερα όταν το απαιτεί το συμφέρον του συλλόγου. Η συνεδρίαση γίνεται ύστερα από πρόσκληση πριν από 48 ώρες  τουλάχιστον του Προέδρου.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

          Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Ο Πρόεδρος

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο δικαστικά και εξώδικα και παρίσταται για λογαριασμό του ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία και γνωστοποιεί στο Δ.Σ. όλες τις ενέργειες που κάνει κάθε φορά. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και τον τελευταίο ο Σύμβουλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο Γραμματέας

          Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, επιμελείται της αλληλογραφίας του συλλόγου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του συλλόγου και προσυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Ο Ταμίας

          Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών βάσει αποδείξεων και τηρεί το Δ.Σ. ενήμερο για τις καθυστερούμενες από αυτές. Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων του συλλόγου μετά των σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων. Υποχρεούται να καταθέτει τα χρήματα του συλλόγου σε αναγνωρισμένη τράπεζα στο όνομα του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Η Ελεγκτική Επιτροπή

          Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι Πρόεδρός της. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με τις τυχόν παρατηρήσεις της.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Η Γενική Συνέλευση

          Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.

          Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

          Α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

Β) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, διαδικασία στην οποία συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

Γ) Η διάλυση του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση

          Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά κάθε χρόνο και σε έκτακτη συνεδρίαση: α) όταν αποφασίσει το Δ.Σ. ή β) όταν το ζητήσουν τα 2/5 των μελών μετά από αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απευθείας μόνα τους τη Γενική Συνέλευση.

          Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ημερομηνία πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη του συλλόγου με την αποστολή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του συλλόγου αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.

Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται:

Α) Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή

Β) Από όλα τα μέλη, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Απαρτία

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του συλλόγου με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του (1/3) του όλου αριθμού των μελών. Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των μελών του συλλόγου, που είναι γραμμένα στο μητρώο του συλλόγου.

Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών.

Κατ’εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη:

-Μεταβολή του σκοπού του συλλόγου

-Διάλυση του συλλόγου

-Τροποποίηση του καταστατικού

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του συλλόγου, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν το (1/2) πλέον του ενός του όλου αριθμού των μελών. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία

          Σε κάθε Γενική Συνέλευση προεδρεύει αυτός που θα εκλεγεί ως Πρόεδρός της με φανερή ψηφοφορία των παρισταμένων μελών, επιβοηθούμενη από άλλους δύο που εκλέγονται ταυτόχρονα με αυτόν κατά τον ίδιο τρόπο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν Πρόεδροι της Γενικής Συνέλευσης.

          Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με έγερση των μελών ή με ανύψωση των χειρών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Απόφαση

          Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συλλόγου, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για την διάλυση του συλλόγου, για τη μεταβολή του σκοπού του, την τροποποίηση του καταστατικού και για κάθε άλλο θέμα όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Αρχαιρεσίες

          Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια. Κατά τον τελευταίο μήνα της τριετίας που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από αυτό η Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης και να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Στις αρχαιρεσίες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη του συλλόγου, που είναι κατά την ημέρα των εκλογών ταμειακά τακτοποιημένα, ενώ το δικαίωμα του εκλέγειν ανήκει σε όλα τα μέλη του συλλόγου (τακτικά και αρωγά) εφόσον είναι την ημέρα των εκλογών ταμειακά τακτοποιημένα.

Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του συλλόγου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών.

Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και στο ίδιο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι υποψήφιοι ως μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να είναι μόνο τα τακτικά μέλη του συλλόγου.

Τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μεγαλύτερος των τριών (3) για την ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη διαπίστωση των σχετικών προϋποθέσεων, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώματος του εκλέγειν.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων.

 Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες που ανακύπτουν.

Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει με πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται.

Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Απερχόμενο Δ.Σ.

Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία των εκλογών στο νέο Δ.Σ. όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, όπως επίσης όλα τα σχετικά βιβλία και παραστατικά (βιβλία πρακτικών, μητρώου μελών, μπλοκ αποδείξεων κλπ.) που είχε στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και να ενημερώσει το νέο Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του και τα τρέχοντα ζητήματα. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο. Μέχρι την παράδοση στο νέο Δ.Σ., το παλαιό Δ.Σ. χειρίζεται και αποφασίζει μόνο για τα εξαιρετικά επείγοντα ζητήματα του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Σφραγίδα – εσωτερικός Κανονισμός

Ο σύλλογος έχει δική του σφραγίδα, που περιμετρικά φέρει την επωνυμία του συλλόγου και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του.

Ο σύλλογος μπορεί πέρα από το παρόν να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό, για την καλύτερη και ευρυθμότερη λειτουργία του. Ο Κανονισμός υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και δεν τροποποιεί το παρόν καταστατικό, απλώς συμπληρώνει ή διευκρινίζει τις διατάξεις του.

Στις συνεδριάσεις του συλλόγου απαγορεύονται κάθε είδους πολιτικές συζητήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Διάλυση – Τύχη περιουσίας

Αν ο σύλλογος διαλυθεί η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Τελικό άρθρο

          Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 24 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν και συνήλθαν για το σκοπό αυτό στην Πρέβεζα στις 31-5-2016 και θα ισχύει μετά την τελεσιδικία της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, που θα αναγνωρίσει το σύλλογο και θα διατάξει πλην των άλλων και την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας.

 

Πρέβεζα, 31-05-2016

Τα ιδρυτικά μέλη

Enter your keyword